W poniedziałek, 28 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza oraz Skarbnik Gminy Karolina Kałużna. Na sesji obecnych było 14 radnych. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

W toku głosowań radni przyjęli szereg uchwał. Ważnym punktem sesji były zmiany w budżecie na rok 2022. Dotyczyły one przede wszystkim: remontów szkół i przedszkoli – 530 000,00 zł, dofinansowania do zakupu samochodu dla Policji – 65 000,00 zł, dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców – 50 000,00 zł, utwardzenia terenu wokół sali wiejskiej w Zamościu – 50 000,00 zł oraz projektu przebudowy drogi w miejscowości Sieroszewice na ul. Leśnej – 18 000,00 zł.

Ponadto podczas poniedziałkowych obrad podjęto uchwały, które dotyczyły m.in.: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieroszewice na lata 2022-2025”, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sieroszewice na lata 2022-2025 i przekazania petycji według właściwości.