Wraz z początkiem lutego Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podpisał 49 umów z 23 stowarzyszeniami na realizację projektów i przedsięwzięć w roku 2022 roku. Łączna kwota dofinansowania przyznana dla organizacji pozarządowych to 175 000 zł.

W tym roku środki finansowe przekazane zostały na realizację zadań publicznych w następujących obszarach działalności: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wśród ambitnych projektów organizacji znalazły się m.in. festyny, koncerty, zawody sportowe i turnieje, wycieczki zarówno rowerowe jak i objazdowe oraz przedsięwzięcia wspomagające ochronę środowiska.

Wójt Gminy Sieroszewice corocznie wspiera organizacje, które chcą aktywnie działać na rzecz mieszkańców i przyczyniają się do jej promocji.

Pełną listę organizacji i zadań, które otrzymały wsparcie na 2022 rok znajdziecie Państwo pod adresem: https://bip.sieroszewice.pl/upload/Wyniki_konkurs_ofert_organizacje_pozarzadowe_2022.pdf