OGŁOSZENIE O NABORZE CHĘTNYCH DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROW NA LATA 2014-2020 POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Sieroszewice informuje, że w dniach od 21 do 27 lipca 2022 r. będą przyjmowane oświadczenia i deklaracje właścicieli nieruchomości, chętnych do udziału w projekcie dotyczącym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się właściciele budynków mieszkalnych z terenu miejscowości: Wielowieś, Ołobok, Masanów, Parczew, Strzyżew i Westrza.

  • Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przypadku jego uzyskania planowane jest wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w 21 lokalizacjach.
  • Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością oraz deklaracje przystąpienia do projektu.
  • Dokumenty należy składać w formie papierowej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65 w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2022 r. 1530. Za datę złożenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Urzędu.
  • Kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty rozpatrywane będą w kolejności złożenia.
  • Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
  • Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia to II-IV kwartał 2023 roku.
  • Dofinansowanie może zostać udzielone dla już istniejących budynków mieszkalnych.
  • Udział w projekcie mogą zadeklarować wyłącznie właściciele lub wszyscy współwłaściciele nieruchomości.
  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.

Wymagane dokumenty:

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie wyrażające zgodę na realizację operacji