Sieroszewice, dnia 17 kwietnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Wobec zgłoszenia do składu obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sieroszewice kandydatów w liczbie mniejszej niż 5, zwracam się z prośbą o zgłaszanie się kandydatów zainteresowanych pracą w niżej wymienionych  obwodowych komisjach  wyborczych  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, do dnia 17 kwietnia 2020 r., do godz. 14.00.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym druku w następujący sposób:

1.przesłać w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sieroszewice@sieroszewice.pl . Nie jest wymagany podpis elektroniczny. Oryginał zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą lub pozostawić w skrzynce podawczej zamontowanej przed wejściem do Urzędu (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu dokonywania zgłoszeń);

2. złożyć w skrzynce podawczej zamontowanej przed wejściem do Urzędu.

Kandydaci mogą zgłaszać się do następujących  Obwodowych Komisji Wyborczych:

1) 2 kandydatów do uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1;

2) 1 kandydat do uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2;

3) 1  kandydat do uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3;

4) 1  kandydat do uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4;

5) 2 kandydatów do uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5;

6) 2 kandydatów do uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6;

7) 2 kandydatów do uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7;

8) 4 kandydatów do uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8;

Kandydat powinien spełniać warunki określone w § 4 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 ze zm.).

Wzór zgłoszenia wyborcy na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

                                        /-/ Anatol Piaskowski

                                      Wójt Gminy Sieroszewice