Podstawa prawna:

Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice (ze zm. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 6484, poz. 7299).


Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/najmu socjalnego
  2. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.
  3. Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego (w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji)
  4. Wyrok sądu o eksmisji z prawem do zawarcia umowy najmu socjalnego;
  5. Inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną.
  6. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia wizji w miejscu zamieszkania.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

II piętro, pokój nr 23, tel. 62 739 60 76 wew. 335, e-mail: marzenasztukowska@sieroszewice.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami winien zostać złożony w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który sporządzana jest lista.

– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice I piętro, pok. nr 10 – w godzinach pracy Urzędu Gminy Sieroszewice

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice (za datę wpływu uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Sieroszewice). 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioski podlegają ocenie w zakresie kryteriów określonych w § 6 „Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice”, stanowiące załącznik nr 1 do powyższej uchwały.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2 następuje negatywna weryfikacja wniosku, skutkująca pozostawieniem go bez dalszego rozpatrzenia.

Wnioskodawcy, których wnioski są kompletne i pozytywnie rozpatrzone w zakresie spełniania kryteriów są dopisywane do listy oczekujących.

Projekt listy podlega zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Projekt listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego i najmu socjalnego lokalu zatwierdza Wójt do dnia 30 listopada danego roku.

Lista podlega podaniu do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy przez okres 2 tygodni. W projekcie podaje się informację o 7 dniowym terminie i miejscu składania uwag i zastrzeżeń.

Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń ustala się ostateczną listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokali.

Wnioski znajdujące się na ostatecznej liście osób oczekujących, podlegają ocenie według kryteriów określonych w § 6 w wyniku czego tworzona jest lista pierwszeństwa. Zatwierdzoną przez Wójta listę podaje się do publicznej wiadomości w terminie do 31 grudnia danego roku, w siedzibie Urzędu Gminy.

Ostateczną decyzję o przydziale podejmuje Wójt Gminy Sieroszewice.

Osoba umieszczona na liście, z którą nie zawarto umowy najmu lokalu mieszkalnego lub najmu socjalnego lokalu do końca roku kalendarzowego wpisywana jest na listę na kolejny rok bez potrzeby składania nowego wniosku, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów przydziału.

Wnioski mieszkaniowe złożone w danym roku oraz wnioski niezrealizowane z lat poprzednich wpisane na listę osób oczekujących rozpatruje się i weryfikuje raz na 6 miesięcy przy udziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

DODATKOWE INFORMACJE:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Obowiązek Informacyjny – Klient Urzędu

Obowiązek Informacyjny – Kontrahent

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/najmu socjalnego

– Oświadczenie o stanie majątkowym

Deklaracja o wysokości dochodów