Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/364/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 roku poz. 3378) ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji, które zgodnie z § 6 ust. 5 będą rozpatrywane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Więcej informacji o naborze oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce:  Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2023 r.