Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż od dnia 06.05.2020r. uruchamia przyjmowanie wniosków na:

1. przyznanie mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

2. przyznanie przedsiębiorcom –  osobom fizycznym nie zatrudniającym pracowników – dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności na podstawie art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

3. przyznanie organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj. do dnia 19.05.2020r.

Przesłanie lub złożenie w/w wniosków o dofinansowanie będzie możliwe poprzez:

• serwis praca.gov.pl  albo

• pocztę tradycyjną na adres; Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 29a, (liczy się data wpływu do Urzędu) lub

•osobiście w siedzibie urzędu w godz. 7:30 – 10:00

Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod katem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy niezwłocznie poinformowani o sposobie rozpatrzenia ich wniosków (telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, serwisu praca.gov.pl).

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, profil zaufany), pracownik Urzędu Pracy telefonicznie poinformuje o formie i terminie zawierania umowy i weryfikacji tożsamości.

UWAGA !

Część D wniosku –  winna być podpisana przez wnioskodawcą, z uwagi na odpowiedzialność karną wynikającą z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.  – Kodeks karny (Dz.U. z  2019r. poz. 1950, ze zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy.

Szczegółowych informacji udziela:

Kierownik CAZ.I – Romana Piskorska

e-mailr.piskorska@pupostrow.pl  telefon: 62 73 73 228

Informacje ogólne wraz z dokumentami do pobrania są na stronie internetowej: www.ostrowwielkopolski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiębiorcow/tarcza