W poniedziałek 3 października 2022 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice odbyły się konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.”

Otwarcia spotkania dokonał Zastępca Wójta Bartosz Kubica. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Anatol Piaskowski, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na spotkanie
i podziękował za to, że w naszej gminie jest tak wiele organizacji pożytku publicznego. Poinformował również, że kwota na realizację zadań publicznych na 2023 rok została zwiększona i wyniesie 195 000 zł.

Zastępca Wójta Bartosz Kubica poprowadził spotkanie i wyjaśnił zgromadzonym zasady programu. Omówione zostały m. in.: harmonogram składania i rozpatrywania wniosków, zasady punktacji oraz możliwości pozyskiwania funduszy z innych źródeł. W trakcie spotkania dokonano wyboru dwóch członków do pracy w komisji konkursowej z pośród obecnych przedstawicieli organizacji pozarządowych.