Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej X edycji konkursu literackiego „Spacerkiem po literaturze”, który odbędzie się w zmienionej formie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Konkurs obejmuje napisanie opowiadania z dowolnym motywem lub motywami literackimi (szeroko rozumianymi np. bohaterowie książek mogą pojawiać się w opowiadaniu, można nawiązywać do różnych miejsc i postaci).

Opowiadanie powinno zajmować maksymalnie 3 strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5.

Opowiadanie z podanym imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły oraz podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć w wersji papierowej do filii bibliotecznej w Ołoboku lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach do dnia 14 czerwca 2021 r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania publikacji zdjęć uczestników konkursu na stronach internetowych: Gminnej Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy w Sieroszewicach. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.

Wręczenie nagród laureatom będzie mieć miejsce po dniu 18 czerwca 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania