W środę 21 sierpnia 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się IX Sesja Rady Gminy Sieroszewice. Na sesji obecnych było 15 radnych.
W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, sołtysi oraz mieszkańcy. Grażyna Anioł obsługująca Biuro Rady Gminy Sieroszewice. Radnych i przybyłych powitał Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik, który poprowadził obrady.

Podczas sesji podjęto kilka uchwał. Dotyczyły one między innymi:   zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2020 roku na zakup samochodu pożarniczego  dla OSP Sieroszewice, uznania „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice, zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice, nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”, zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w  Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2020 – 2023.

Opracowała: Marzena Sztukowska