Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Wójt Gminy Sieroszewice co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy Sieroszewice za 2018 rok mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Sieroszewice.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy Sieroszewice za 2018 rok. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy. W debacie może zabrać głos 15 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sieroszewice odbędzie się 25 czerwca 2019 roku o godz. 1300  w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w biurze obsługi Rady Gminy Sieroszewice (I piętro, pokój nr 11), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sieroszewice oraz w liście załączników poniżej:

Załącznik: