Dnia 17 grudnia  2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice. W obradach sesyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Radca Prawny Radosław Cegła. Po raz pierwszy w Sesji Rady Gminy Sieroszewice brał udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Na sesję zaproszono również dyrektorów i nauczycieli Szkół Podstawowych w Strzyżewie i Wielowsi. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Wicemarszałek w swoim wystąpieniu opowiedział o inwestycjach zrealizowanych w 2021 roku  na terenie gminy Sieroszewice, a także o planach inwestycyjnych na 2022 rok. Kolejnym punktem obrad było przekazanie środków finansowych dla Szkoły Podstawowej w Strzyżewie i Szkoły Podstawowej w Wielowsi  za udział w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe” w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Wójt Gminy wspólnie z Wicemarszałkiem i Przewodniczącym Rady wręczyli przedstawicielom placówek promesy.

W trakcie sesji  podjęto 8 uchwał. Przedstawiony przez Wójta Gminy Sieroszewice projekt budżetu na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy jednogłośnie.  Dochody to ponad 40 mln zł, a wydatki 44 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.262.506,00 zł zostanie sfinansowany przychodami  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Największe nakłady w  2022 roku w wysokości ponad 15 mln zł przewidziano na oświatę. Wśród najważniejszych inwestycji planowanych do realizacji przyszłym roku uwzględniono m.in. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV, budowę, przebudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy i termomodernizację budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i wymianą oświetlenia. Udział w planowaniu budżetu mieli również mieszkańcy gminy Sieroszewice. Podczas zebrań sołeckich przewidziano zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok na kwotę prawie 580 tys. zł.

Na zakończenie XXIX Sesji Rady Gminy, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, Wójt Gminy i Przewodniczący Rady złożyli zgromadzonym świąteczne życzenia.